Creşă, Grădiniţă, Before School, After School

Notă privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Elena Happy Kids S.R.L., cu sediu în str. Daniel Barcianu nr.12, ap.1, sector 3, București, tel. +40.213224309, website:https://dumbokids.ro, email: contact@dumbokids.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, ELENA HAPPY KIDS S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

ELENA HAPPY KIDS S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul responsabilului nominalizat, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • încheiere contracte de furnizare de servicii cu personalul firmei, cu părinți/tutori și cu furnizori
  • management date personal și administrare ștate de plată
  • management contracte semnate cu părinții/tutorii copiilor
  • arhivare și distrugere de documente care conțin date cu caracter personal
 • postare/plasare de fotografii pe un site web
 • înregistrare video (CCTV) pentru monitorizare acces și anti-efracție

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, ELENA HAPPY KIDS S.R.L., prin responsabilul GDPR nominalizat, vă va informa că nu poate să vă furnizeze serviciile oferite.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (ELENA HAPPY KIDS S.R.L.), conform articolului 6 alin. 1 litera a), b), c) și d) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, ELENA HAPPY KIDS S.R.L. va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) și (2) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile din cadrul ELENA HAPPY KIDS S.R.L. sunt următoarele:

 • Legea nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bona din 07.09.2017.
 • Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor
 • Regulamentul 2016/679/UE (GDPR)
 • Codul de procedură civilă

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a ELENA HAPPY KIDS S.R.L.este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor din cadrul ELENA HAPPY KIDS S.R.L. sunt următoarele:

Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii:

 • nume, prenume, semnătura,
 • titular contract
 • detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală

Pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor, a notificărilor de încălcare a securității datelor::

 • nume, prenume, semnătura,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
 • serie și număr CI/BI, CNP

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor din cadrul ELENA HAPPY KIDS S.R.L , strict în conformitate cu prevederile legale.

Cum obținem și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vom colecta și vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai sus și/sau pentru a ne conforma obligațiilor legale și/sau contractuale (situație în care nu este necesar consimțământul dumneavoastră, întrucât legislația privind protecția datelor nu ne obligă să obținem acordul expres) sau în baza consimțământului (dar numai în situația în care este necesar consimțământul dumneavoastră).

Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

De asemenea, vom procesa datele cu caracter personal pe care le primim despre dumneavoastră din alte părți: surse publice (de exemplu: din presă), autorități publice ( Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF, Casa Națională de Pensii Publice – CNPP, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date – DEPABD, instanțe de judecată, organe de poliție), angajatori, reprezentanți legali.

În cazul situațiilor menționate mai sus în care am indicat că nu este necesar consimțământul dumneavoastră vă vom procesa datele cu caracter personal pentru a ne conforma obligațiilor legale și/sau contractuale (descrise mai sus) și/sau pe baza intereselor noastre legitime (precum imbunatatirea serviciilor noastre). Vom avea nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal dacă doriți să achiziționați serviciile noastre. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date este posibil să nu vă putem furniza serviciile pe care le solicitați sau de care ați putea fi interesați.

Cine va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Ne vom asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate în legătură cu scopurile menționate mai sus. În scopurile de mai sus, putem dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către următoarele terțe părți care acționează ca operatori de date cu caracter personal: autorități publice (precum: Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF, Casa Națională de Pensii Publice – CNPP, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date – DEPABD, instanțe de judecată, organe de poliție), angajatori, reprezentanți legali.

Unde vor fi procesate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în interiorul Spațiului Economic European (SEE), în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile privind protecția datelor. Nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal părților care nu sunt autorizate să le proceseze.

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal?

În măsura în care este permis de legislația aplicabilă, aveți dreptul de:

• a vă accesa datele cu caracter personal păstrate în legătură cu dumneavoastră și de a afla sursa datelor, scopurile și durata prelucrării, detaliile despre operatorul de date cu caracter personal, despre împuterniciții acestuia și terțele părți cărora le sunt dezvăluite aceste date (dreptul de acces);

• a vă actualiza sau corecta datele cu caracter personal, astfel încât acestea să fie întotdeauna exacte (dreptul la rectificare);

• a vă șterge datele cu caracter personal din înregistrările noastre, în anumite situații, de exemplu dacă acestea nu mai sunt necesare în scopurile descrise mai sus (dreptul la ștergerea datelor – „dreptul de a fi uitat”);

• a vă restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal în anumite situații, de exemplu în cazul în care ați contestat exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea acestora (dreptul la restricționarea prelucrării);

• a vă obține datele cu caracter personal într-un format electronic prelucrabil/editabil pentru dumneavoastră sau pentru noul dumneavoastră operator de date cu caracter personal pe care l-ați ales – (dreptul la portabilitatea datelor);

• a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, dacă nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea (dreptul la opoziție);

• a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă (dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri);

Puteți exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, către responsabilul cu protecția datelor numit de Elena Happy Kids SRL, precizând numele și prenumele, o adresă la care să vă transmitem răspunsul (poate fi și o adresă electronică), date suplimentare pentru identificarea dumneavoastră, după caz, și obiectul cererii.

Cum puteți obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

În măsura în care este permis de legislația aplicabilă, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și să ne comunicați în scris să nu le mai prelucrăm . Odată transmisă o astfel de solicitare, nu vom mai procesa datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care acest lucru este permis sau impus de legile și reglementările aplicabile

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Elena Happy Kids SRL pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți orice întrebări despre modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să transmiteți o solicitare scrisă în atenția Responsabilului cu protecția datelor astfel:

• La sediul Elena Happy Kids SRL aflat în București, Intrarea Patinoarului nr.42A, sector 3, cod poștal 030901

• prin poștă la adresa mai sus menționată

• prin e-mail: contact@dumbokids.ro

Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați A.N.S.P.D.C.P, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, anspdcp@dataprotection.ro.

Cum se actualizează Nota detaliată pentru protecția datelor cu caracter personal?

Vă informăm că revizuim în mod periodic aceasta Notă. Ne vom asigura mereu că, pe pagina noastră de internet www.dumbokids.ro, în secțiunea Protecția datelor, este disponibilă ultima versiune și vă vom anunța, prin intermediul ziarelor și/sau al internetului, când apare o schimbare importantă care v-ar putea afecta. Prezenta notă va intra în vigoare la data de 01.01.2020